فشار شکن زیرشیری 3/8خط Pفشار 315بارفشار شکن زیرشیری 3/8خط Pفشار 315بار