فشار شکن زیرشیری 1/4خطB فشار 315بارفشار شکن زیرشیری 1/4خطB فشار 315بار