شیر برقیشیرهای برقی : شیرهای برقی 5 راهه دو و سه حالته تک و دو بوبین PV5/2 & 5/3 (G1/2)