شیرهای مکانیکیشیرهای مکانیکی : شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته تحریک قرقره ای برگشت فنر PV3/2 & 5/2 (G1/8)