شیر دستیشیرهای 5 راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی PV5/2 & 5/3 (G1/4)