کنترل کننده سرعت هیدرولیکی - PHSبرای یکنواخت نمودن سرعت خطی سیلندرهای نیوماتیک با نصب کنترل کننده هیدرولیکی به موازات سیلندر;میتوان سرعت را چه ازجلو یا عقب قابل کنترل ودر برگشت بدون کنترل نمود