شیر برقی 2-5تک بوبین از سایز "1/8 تا 3/4" اینچ در ولتاژهای مختلف