واحد مراقبتواحد طرح فستو

<p>max pressure:16bar - temp:0-60- Grade of filtration: 40μm/5μm قابلیت تغیر تخلیه دستی به اتومات و همچنین تغیر سنگ فیلتر به میکرون های متفاوت دارای تمام لوازم یدک شیشه فیلتر - کلگی - سنگ فیلتر</p>