شیر برقی هیدرولیک 4/2سایز1/4دو بوبین

SOLENOID VALVEشیر برقی هیدرولیک 4/2سایز1/4دو بوبین

شیر برقی هیدرولیک 4/2سایز1/4دو بوبین
شیر برقی هیدرولیک 4/2سایز1/4دو بوبین