پمپ پیستونی محوری جابجایی متغیر رکسروت A10VGدر پمپهای پیستونی هیدرولیک دبی متغیر A10VG طراحی صفحه زاویه گیر بر مبنای انتقال هیدرو استاتیکی مناسب در سیستم حلقه بسته میباشد.

دبی خروجی با سرعت گردش محور و حجم جابجایی پمپ متناسب و بصورت دبی متغیراست.جریان خروجی با میزان زاویه صفحه زاویه گیر از صفر تا ماکسیمم مقدار، قابل تنظیم میباشد.این تغیرات دبی بصورت کاملا یکنواخت و ملا یم انجام میپذیرد. از مزایای این گونه پمپها شیوهای کنترلی متنوع و گسترده بر اساس نوع سیستم کارکردی مورد درخواست میباشد. دبی حجمی از 72 تا 189 l/min .فشار هیدرولیکی اسمی تا 300 bar .ماکزیمیم فشار هیدرولیکی تا 350 bar .محدوده تغیرات سرعت گردش : از500 تا 5200 rpm .وزن: از 14 تا 39 kg